Duchovní služby

Svátost smíření  je setkáním věřícího s Kristem, zprostředkovaným duchovním. Jde o svátost uzdravující, jejím účelem je zříci se hříchů. Předpokladem je vyznat se z nich, upřímně jich litovat a přijmout uložená pokání.
Příležitost ke Svátosti smíření je v neděli 30 minut před začátkem mše svaté.

Křest je první a základní svátostí, bez které není možné přijmout jiné svátosti. Člověk je tímto aktem přijat do společenství církve se všemi právy a povinnostmi, které k tomu patří. Katolický kněz může pokřtít dítě tehdy, je-li alespoň jeden z rodičů katolický křesťan. Povinností rodičů je pak dítě vést k víře a následování Krista. Před samotným křtem je třeba donést rodný list dítěte a oddací list rodičů, které jsou nezbytným podkladem pro zápis do matriky. K vlastnímu obřadu je třeba přinést křestní roušku a svíci. Oporou v křesťanské výchově dítěte by měl být kmotr/kmotra dítěte. Mělo by jít o pokřtěného a biřmovaného křesťana, staršího 16 let, který aktivně praktikuje svou víru. Křtu dospělého předchází období přípravy, zvané katechumenát. Toto období by mělo trvat alespoň rok, jeho účelem je sžití se s církví a prohloubení víry.

Biřmování je obnovením křestních závazků, přijetím darů Ducha Svatého, nutným předpokladem je tedy důkladná příprava biřmovance. Nejčastěji se slaví v blízkosti Letnic, svátost lze přijmout po dovršení 15 let, uděluje ji biskup dané diecéze zpravidla ve mši svaté. 

V klášterním areálul je možné uzavřít pouze sňatek církevní. Takto uzavřený svazek je nerozlučný, vyžaduje naprosto svobodný souhlas, předpokládá věrnost a má být otevřené dětem (nebrání-li tomu zdravotní komplikace či pokročilý věk). Oba partneři by měli být pokřtění, pokud tomu tak není, je třeba zvláštní povolení. Snoubenci musejí před uzavřením sňatku vyřídit řadu administrativních úkonů a také absolvovat předmanželskou přípravu, proto je třeba kontaktovat naši farnost nejméně tři měsíce před plánovaným datem svatby.

Svátost pomazání nemocných má být posilou od Boha k nesení bolesti a utrpení pro nemocné, umírajícím má pomoci důstojně překonat strach a bez obav se odevzdat Bohu.

Na požádání na základě domluvy kdykoli. Obdobně jsme na požádání otevření k duchovnímu rozhovoru, poradě atp.
V případě potřeby nás kontaktujte

Kontakt tel: +420 353 392 632 nebo sekretariát kanonie tel: +420 353 392 691