Knižní fond

Index

knihovna policeVeškeré rukopisy, nejstarší tisky 15. a raného 16. století včetně tiskových jednolistů a rukopisné a tiskové fragmenty původem z knihovny tepelského kláštera se nacházejí v Oddělení rukopisů a starých tisků pražské Národní knihovny České republiky (kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) a nejsou již majetkem Kanonie premonstrátů Teplá.

Klášterní archivní fond je deponován v Státním oblastním archivu Cheb – kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Dokumenty vzniklé po roce 1918 včetně jsou badatelům zpřístupňovány pouze s písemným svolením kanonie, zbylé části fondu se řídí standardními pravidly archivu.

Knižní sbírky uložené v klášterní knihovně je možné studovat pouze prezenčně, vyhledávání umožňuje lístkový jmenný katalog (autorský), pro dílčí části fondu jsou k dispozici pouze prosté inventární seznamy. Jazykově převažuje němčina a latina, ostatní jazyky včetně klasické řečtiny a biblických jazyků, jazyků orientálních a jazyků moderních (včetně češtiny) jsou v menšině

Historický knihovní fond z let 1551-1945 obsahuje převážně literaturu náboženskou a liturgickou, právní, historiografii a díla klasických antických autorů. Relativně hojně jsou zastoupeny i přírodní vědy, filosofie, moderní filologie či vlastivěda, zcela okrajově beletrie. Badatelsky nejzajímavější jsou samostatné sbírky bohemik a premonstratensií. Bohemika zahrnují literaturu místem vydání nebo tématicky spojenou s Českými zeměmi. Premonstratensia jsou díla členů řádu či o řádu vypovídající. Sbírka map a atlasů obsahuje tištěnou produkci 19. a 20. století. Sbírka hudebnin zahrnuje hudbu náboženskou i světskou ze stejného období, v rukopisech i tiscích. V klášteře zůstala poválečná posádková knihovna. V současnosti je knihovna rozšiřována o knihovědnou odbornou literaturu a historiografii.

 


 

Unsere Büchersammlung

Gesamte Manuskripte, die ältesten Drucke vom 15. und frühen 16. Jahrhundert, einschließlich der Einblattdrucke und handschriftliche und Druckfragmente, die aus der Bibliothek des Klosters Teplá stammen, befinden sich in der Abteilung für Manuskripte und alte Drucke der Prager Nationalbibliothek der Tschechischen Republik (Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) und sind kein Eigentum des Prämonstratenserstiftes Teplá.

Archivfonds des Klosters ist im Staatliches Kreisarchiv in Cheb deponiert - Kontaktdaten: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Die Urkunden erstellen nach dem Jahr 1918 (einschließlich) sind nur mit schriftliche Erlaubnis des Stiftes zugänglich, sonstiges Urkunden sind nach den üblichen Archivregeln zugänglich.
Die Büchersammlungen deponierte in Klosterbibliothek können im Präsenz Studium geforscht werden. Die meisten Bücher sind im Zettelkatalog verzeichnet, kleine Teile der Bibliothek sind nur in einfaches Inventarverzeichnis auflisten. Die Bücher sind meistens deutsch oder lateinisch geschrieben, die anderen Sprachen einschließlich der klassischen griechischen Sprache und biblischen Sprachen, orientalischen Sprachen und modernen Sprachen (einschließlich Tschechisch) sind nur wenig vertreten.

In der historische Bibliothekfond des Klosters Teplá von Jahre 1551-1945 überwiegen Theologie, Religionistik und Liturgie, Recht (kanonisches), Geschichte, klassische Philologie und klassische Literatur, ziemlich häufig sind z. B. auch Naturwissenschaft, Philosophie, moderne Philologie oder Heimatkunde vertreten, allenfalls marginal ist Belletristik.

Ziemlich interessant für die Forscher sind selbstständigen Bohemika und Premonstratensia Sammlungen. Die Bohemika-Sammlung umfasst Literatur ausgedruckt in Länder Tschechiens oder behandelte die. Premonstratensia sind Schriften von Ordensmitgliedern oder über den Orden. Sammlung von Karten und Atlanten umfasst Drucke aus 19. und 20. Jahrhundert. Sammlung der Musikalien enthalten sowohl Geistliche als Weltliche Musik aus 19. und 20. Jahrhundert, handschriftlich und gedruckt. In dem Kloster blieben Nachkriegs Garnisonbibliothek. In der Gegenwart ist die Bibliothek um Geschichtsschreibung und bibliothekarische Fachliteratur ergänzen.