Knihovní řád

Index

 Badatelský řád knihovny Kanonie premonstrátů Teplá.

1. Všeobecná ustanovení

Knihovna Kanonie premonstrátů Teplá je knihovnou soukromou a veškeré fondy a sbírky v ní uložené jsou majetkem kláštera, z jehož činnosti vzešly. Historická knihovna a archiv Kanonie premonstrátů Teplá jsou otevřeny především odborné veřejnosti. Knihovna není klasickou veřejnou knihovnou, badatelské využití fondů a sbírek se řídí níže uvedenými předpisy, jejichž znění a případné změny navrhuje odborný pracovník a schvaluje představený kláštera. Badatelský řád upravuje pouze podmínky vědeckého, nikoli komerčního využití fondů a sbírek, jež je možné pouze po předchozím projednání s vedením kláštera a uzavřením řádné smlouvy.


 2. Oprávnění k bádání, objednání, studijní místa

Bádání ve fondech a sbírkách je bezplatné a je umožněno každému zájemci staršímu 18 let, který předloží platný průkaz totožnosti, event. též potvrzení školy, úřadu či odborné instituce, a vyplní badatelský list, případně povolení k fotografování.

Bádání je z kapacitních důvodů možné výlučně po předchozí domluvě s pověřeným pracovníkem (alespoň 3 dny před plánovanou návštěvou) – neohlášení badatelé budou odmítnuti. Objednávání dokumentů na počkání není možné.

Bádání je možné pouze ve vyhrazené hodiny pro badatele. Během polední pauzy je knihovna zpravidla uzavřena a badatelé jsou žádáni opustit její prostory.


 3. Režim bádání, dostupnost dokumentů, zápůjčky

Bádání je možné jedině pod dohledem pověřeného pracovníka Kanonie premonstrátů Teplá a v prostoru k tomu vyhrazeném, nekontrolovaný pohyb badatelů po depozitářích a vynášení materiálů z vymezených prostor jsou vyloučeny. Kapacita badatelských míst je velmi omezená – studium je možno zajistit nejvýše dvěma osobám současně.

Badatel je povinen odložit svrchní oděv a zavazadla na vyhrazené místo, při odchodu na požádání pracovníka kláštera umožní nahlédnutí do zavazadel.

Ve všech prostorách platí přísný zákaz kouření. Doprovázení badatele dítětem mladším 10 let v zájmu zachování potřebného klidu v pracovně není možné, doprovázení psem je v odůvodněných případech dovoleno (asistenční pes).

Většinu dokumentů je možno studovat pouze presenčně, jejich zapůjčení mimo knihovnu resp. mimo objekt kláštera je vyloučeno (viz výše). V případě zápůjček mimo objekt je stanovena maximální výpůjční lhůta v trvání 30 kalendářních dnů, materiály se zapůjčují po podepsání reversu.


4. Nakládání se studovaným materiálem, sankce, odepření studia

Studované materiály jsou badateli předkládány jednotlivě, při práci s nimi je zakázáno konzumovat potraviny a požívat nápoje. Badatel je povinen zacházet s dokumenty šetrně, při vlastní práci smí používat pouze laptop, obyčejnou měkkou tužku a papírové záložky, případně pěnové knihovní klíny a speciální závaží; je vyloučeno v dokumentech zaškrtávat, podtrhávat, obtahovat atp., nebo je používat jako podložky pro psaní atd. Pořizování tuhových obtahů či obkreslování je možné pouze se souhlasem pověřeného pracovníka, fotografování materiálů vlastním fotoaparátem je možno pouze se zvláštním povolením a po předchozím vyplnění formuláře povolení k fotografování.

Badatel je povinen odevzdat studované dokumenty v témže stavu, v jakém je přijal. Veškeré škody badatelem způsobené na studovaných materiálech či vybavení klášterní knihovny budou mu Kanonií premonstrátů Teplá předloženy k náhradě. Finanční náhrada bude vymáhána rovněž v případě ztráty dokumentu zapůjčeného mimo objekt kláštera.

Nahlížení do materiálů může být ve specifických případech odepřeno – zejména v případě jejich špatného fyzického stavu, v případě, že se jedná o materiály obsahující informace osobního rázu o dosud žijících jednotlivcích a v případě porušení badatelského řádu ze strany návštěvníka, kdy jsou mu studované materiály okamžitě odebrány.


 5. Služby badatelům, ceník služeb

Pracovníci klášterní knihovny nejsou povinni poskytovat badateli pomoc při čtení a překládání studovaných materiálů; poskytnutí příručkové literatury (slovníky, encyklopedie…) na místě je možné.

Vyhledávání v katalozích a inventářích je bezplatné, zodpovídání obsáhlých badatelských dotazů, vypracovávání pramenných a bibliografických rešerší z fondů Kanonie premonstrátů Teplá, přepisy starších českých, německých či latinských textů z fondů Kanonie premonstrátů Teplá a překlady materiálů z fondů Kanonie premonstrátů Teplá z německého jazyka do češtiny jsou zpoplatněny, a to 500 Kč za každou započatou hodinu práce zaměstnance knihovny.

Se svolením představeného kláštera mohou být poplatky za služby badateli prominuty.

Klášterní knihovna vzhledem ke svému charakteru neposkytuje následující služby: kopírovací služby, veřejný přístup na internet, meziknihovní výpůjční služba, informační služby; překladatelské služby; znalecké posudky a oceňování; výkup a prodej knih a archiválií.


 6. Ochrana vlastnických práv

Uveřejnění reprodukcí dokumentů z vlastnictví Kanonie premonstrátů Teplá či uveřejnění doslovné citace jejich textu je možné pouze se souhlasem Kanonie premonstrátů Teplá a autor je vždy povinen uvést zdroj. Badatel je povinen do knihovny Kanonie premonstrátů Teplá dodat jeden exemplář publikované práce – v opačném případě mu nebude umožněno další bádání.


 7. Závěrečná ustanovení

Badatelský řád platí pro studium veškerých fondů a sbírek uchovávaných v klášterní knihovně a účinnosti nabývá dnem zveřejnění.

Badatelský řád v tištěné podobě je vždy k dispozici na místě vyhrazeném badatelům.

Případné výjimky z badatelského řádu (zápůjčky cenných exemplářů, prodloužení výpůjční lhůty…) jsou možné pouze se svolením představeného Kanonie premonstrátů Teplá.


Provoz knihovny pro batatelské nebo studijní účely nemá stanovenu pevnou provozní dobu, termíny a podmínky se sjednávají individuálně.

Zájemci o studium, prosím kontaktujte pracovníky Hroznatovy akademie:

BcA. Eliška Radová

tel: +420 605 227 363

Monika Matějková

tel: +420 353 394 463

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

nebo sekretariát kláštera

tel: +420 353 392 691


Regel für Forschung in Bibliothek des Prämonstratensersklosters Teplá.

1. Allgemeine Bestimmungen

Die Bibliothek der Prämonstratenser Teplá ist eine private Bibliothek und die gesamten darin deponierten Bestände und Sammlungen sind im Eigentum des Klosters, von seiner Tätigkeit sind sie auch entstanden. Die historische Bibliothek und das Archiv des Prämonstratenserklosters Teplá sind vor allem für die fachliche Öffentlichkeit geöffnet. Die Bibliothek ist keine klassische öffentliche Bibliothek, die Forschungsausnützung von Beständen und Sammlungen richtet sich nach den weiter angeführten Vorschriften, diese Vorschriften und ggf. ihre Änderungen schlagen ein Fachmitarbeiter und der Klosteroberer vor. Die Forschungsvorschriften regeln nur die Bedingungen der wissenschaftlicher und keiner kommerziellen Ausnützung von Fonds und Sammlungen. Die kommerzielle Ausnützung kommt in Frage nur nach vorheriger Besprechung mit Klosterleitung und nach dem Abschluss eines ordentlichen Vertrages.

2. Forschungsberechtigung, Bestellung, Studienplätze

Die Forschung in den Beständen und Sammlungen ist kostenlos und wird jedem Interessenten, der älter als 18 Jahre ist, ermöglicht, und zwar nach dem Vorlegen des gültigen Personalausweises, bzw. Schul-, Amt- oder Institutionsnachweis, und nach dem Ausfüllen des Forschungsblattes, bzw. Genehmigung zum Fotografieren.
Die Forschung ist aus Kapazitätsgründen nur ausschließlich aufgrund der vorherigen Anmeldung bei dem beauftragten Mitarbeiter (mindestens drei Tage vor dem geplanten Besuch) – die nicht angemeldeten Forscher werden abgelehnt. Die sofortige Bestellung der Dokumente ist nicht möglich.
Die Forschung ist nur in den festgelegten Sprechstunden für Forscher erlaubt. Während der Mittagspause ist die Bibliothek in der Regel geschlossen und die Forscher werden aufgefordert, die Bibliothekräumlichkeiten zu verlassen.

3. Regel für Forschung, Zugänglichkeit der Dokumente, Leihgaben

Die Forschung ist möglich nur unter Aufsicht des beauftragten Mitarbeiters der Prämonstratenserklosters Teplá und in dem dazu vorbehaltenen Raum, unkontrollierte Bewegung der Forscher in dem Depositorium und Austragen der Materialien aus den zur Forschung vorbehaltenen Räumlichkeiten ist ausgeschlossen. Die Kapazität des Forschungsraumes ist sehr beschränkt – das Studium kann nur höchsten für zwei Personen gleichzeitig gewährleistet sein.
Der Forscher ist verpflichtet die Oberbekleidung und Gepäck auf den vorbehaltenen Platz abzulegen, beim Weggehen auf Wunsch des Mitarbeiters ermöglicht der Forscher die Kontrolle seines Gepäcks.
In allen Räumlichkeiten gilt ein strenges Rauchverbot. Die Begleitung des Forschers vom Kind, das jünger als 10 Jahre alt ist, ist im Interesse der Einhaltung der Ruhe im Arbeitsraum nicht möglich, Begleitung vom Hund ist in den begründeten Fällen erlaubt (Assistenzhund).
Die meisten Dokumente können im Präsenz Studium geforscht werden, die Leihgaben außer Bibliothek bzw. außer Haus sind ausgeschlossen (siehe oben). Bei den Leihgaben außer Haus ist die Leihfrist maximal 30 Kalendertage, die Dokumente werden nach der Unterschrift von Revers geliehen.

4. Umgehen mit den Studiumsunterlagen, Sanktionen, Ablehnung des Studiums

Die geforschten Unterlagen werden dem Forscher einzeln vorgelegt, bei der Arbeit ist verboten Lebensmittel und Getränke zu konsumieren. Der Forscher ist verpflichtet mit den Dokumenten schonend umzugehen, bei der Arbeit darf der Forscher nur Laptop, weichen Bleistift und Papierbuchzeichen, ggf. Buchkeile aus Schaumstoff und spezielles Gewichtstück; es ist ausgeschlossen in den Dokumente anzustreichen, zu unterstreichen, abzuziehen u.ä. oder sie als Unterlage für Schreiben zu verwenden. Erstellung der Durchreibungen oder Abzeichnen ist nur mit der Genehmigung des beauftragten Mitarbeiters möglich; Fotografieren der Unterlagen mit eigenem Fotoapparat ist möglich mit Sondergenehmigung und nach dem vorherigen Ausfüllen des Antrags um Fotografieren.
Der Forscher ist verpflichtet die studierten Dokumente im gleichen Zustand abzugeben wie er sie übernommen hat. Die gesamten vom Forscher verursachten Schaden an den studierten Dokumenten oder an der Ausstattung der Klosterbibliothek werden ihm seitens Prämonstratenserklosters Teplá zur Erstattung vorgelegt. Die finanzielle Erstattung wurde auch dann eingetrieben, falls das geliehene Dokument außer Haus verloren geht.
Einsicht in die Materialien kann in spezifischen Fällen abgelehnt sein – vor allem falls sie im schlechten physischen Zustand sind, falls es Unterlagen sind, die persönliche Daten über noch lebende Personen beinhalten und falls seitens Forschers die Regel der Forschung verletzt werden, dann werden ihm die Dokumente sofort beschlagnahmt.

5. Service für Forscher, Preisliste von Dienstleistungen

Die Mitarbeiter der Klosterbibliothek sind nicht verpflichtet dem Forscher eine Hilfe beim Lesen und Übersetzen der Unterlagen zu leisten; Handbuch Literatur (Wörterbücher, Enzyklopädien…) zur Verfügung zu stellen an Ort und Stelle ist möglich.
Das Nachschlagen in den Katalogen und Inventarverzeichnissen ist kostenlos, Beantworten von umfangreichen Forschungsfragen, Ausarbeiten der Quellen- und bibliographischen Recherchen aus den Fonds des Prämonstratenserklosters Teplá, Transkription der älteren tschechischen, deutschen oder lateinischen Texte aus den Beständen des Prämonstratenserklosters Teplá und Übersetzungen der Materialien aus den Fonds des Prämonstratenserklosters Teplá aus der deutschen in die tschechische Sprache werden vergebührt, und zwar 500,- CZK für jede begonnene Arbeitsstunde des Mitarbeiters der Bibliothek.
Mit der Genehmigung des Klostervorstehers können die Gebühren für Service dem Forscher erlassen werden.
Klosterbibliothek leistet nicht aufgrund ihres Charakters folgendes Service: Kopieren, freies Zutritt zum Internet, Leihgabendienst unter den Bibliotheken, Informationsservice, Übersetzungsservice, Begutachten und Bewertung, Ankauf und Verkauf von Büchern und Archivalien.

6. Schutz der Eigentumsrechte

Veröffentlichung der Reproduktion von Dokumenten aus dem Eigentum des Prämonstratenserklosters Teplá oder Veröffentlichung der wörtlichen Zitate aus ihren Texten ist möglich nur mit der Zustimmung des Prämonstratenserklosters Teplá und der Autor muss immer verpflicht die Quelle anzuführen. Der Forscher ist verpflichtet in das Prämonstratenserkloster Teplá ein Exemplar der publizierten Arbeit zu liefern – falls er es nicht tut, wird ihm weitere Forschung nicht ermöglicht.

7. Schlussbestimmungen

Die Regel der Forschung gelten für Studium der gesamten in der Klosterbibliothek aufbewahrten Beständen und Sammlungen und treten in Gültigkeit am Tag der Veröffentlichung.
Die Regeln der Forschung stehen in gedruckter Form immer auf der für die Forscher vorbehaltenen Stelle zur Verfügung.
Eventuelle Ausnahmen aus den Regeln der Forschung (Leihgaben der wertvollen Exemplare, Verlängerung der Leihfrist.) sind möglich mit der Zustimmung des Klostervorstehers des Prämonstratenserklosters Teplá.

Kontakt
Forschung in Beständen und Sammlungen, die in der Bibliothek des Prämonstratenserklosters Teplá deponiert sind hast keine feste Betriebsstunden. Man kann sich individual anmelden.

Kontaktieren sie bitte die Bibliothekarin: 

Monika Matějková

tel: +420 353 394 463

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.