Rekonstrukce a projekty stavební obnovy kláštera od 1990 do roku 2011

Index

 Řád premonstrátů byl v historii jedním z nejaktivnějších tzv. kolonizačních řádů. Tepelská kanonie  premonstrátů s historií delší než 850 let prokázala, že umí realizovat investiční projekty, ale i znovu a znovu obnovovat klášterní komplex po požárech, válečném plenění apod. I když byl v historii život v klášteře na krátká období přerušen, dokázal řád nalézt způsob oživení a obnovy areálu kláštera korespondující s aktuálními politickými a ekonomickými podmínkami. Kontinuita nebyla přerušena ani 50tiletým obdobím totality, neboť Tepelská kanonie zůstávala i v této době součástí světové struktury premonstrátů, byť žila v ilegalitě.


Rekonstrukce západního křídla prelatury a následné užívání objektu pro zázemí komunity, konání duchovních, společenských a kulturních akcí.

projekty prelatura 2Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): od 3/1990 – 10/1993
Zdroje financování/poskytovatel dotace: Sbírky, dary, vlastní zdroje
Popis projektu/akce a jeho výstupů: Statické zajištění části objektu prelatury, oprava krovu a střechy, provedení instalací a technického vybavení objektu, truhlářské prvky – okna a dveře, vnitřní povrchové úpravy bez opravy fasády


Vybudování infrastruktury areálu kláštera

projekty plynofikaceObdobí realizace projektu/akce (měsíc/rok): 3/1990 – 10/2004
Zdroje financování/poskytovatel dotace: Z části vlastní zdroje, dary, z části Státní fond životního prostředí, Ministerstvo kultury ČR,
Název grantu/programu: Plynofikace areálu Kláštera premonstrátů Teplá, Odbahnění parkového rybníka, Odbor církví MKČR - konference vyšších představených mužských řeholí.
Popis projektu/akce a jeho výstupů: zajištění pitné vody – studny, vrty, vybudování úpravny vody, areálový rozvod pitné vody, areálové rozvody kanalizace, vybudování čistírny odpadních vod, vybudování trafostanice, vybudování areálových rozvodů NN, slaboproudých areálových rozvodů, plynofikace areálu, zřízení plynových kotelen (plynofikace nezasáhla prostory připravovaného projektu IOP) v části objektů prelatury, části konventu, část knihovny a muzea, plynofikace a rekonstrukce vytápění objektu lékárny, zahradního domku, čištění štolového systému, komunikace, úprava parku, odbahnění parkového rybníku, úprava veřejných prostranství a parku, odstranění ekologických zátěží, pořízení a vybavení elektronickým systémem EPS, EZS.


Revitalizace části hospodářských budov na Klášterní hotel

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 3/1990-4/2008
Zdroje financování/poskytovatel dotace: úvěr, dary, vlastní zdroje
Popis projektu/akce a jeho výstupů: Kompletní rekonstrukce části hospodářských objektů kláštera na hotel a restauraciprojekty hotel


Rekonstrukce a restaurování kostela, úprava liturgického prostoru
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 3/1993 – 9/ 2008
Zdroje financování/poskytovatel dotace: Dary, Ministerstvo kultury ČR
Název grantu/programu: Program záchrany architektonického dědictví ČR
Popis projektu/akce a jeho výstupů: restaurování Hroznatovy kaple, úprava zádveří kostela, úprava liturgického prostoru, restaurování presbytáře včetně fresek, výmalby a restaurování hlavního oltáře, restaurování části bočních oltářů, restaurování kanovnického chóru, restaurování křížové cesty, restaurování okenních vitráží, rekonstrukce zákristie, restaurování výmalby kostela, oprava krovu a střechy, statické zajištění a oprava věží kostela, sanace dřevokazných škůdců


Odstranění havarijních stavů a provizorní zprovoznění Modrého sálu, přilehlých reprezentačních prostor

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 3/1996 – 12/2008
Zdroje financování/poskytovatel dotace: Českoněmecký fond budoucnosti, Krajský úřad karlovarského kraje, Spolek přátel Teplé Esslingen
Název grantu/programu: Obnova Modrého sálu a přilehlých prostor
Popis projektu/akce a jeho výstupů: Postupně odstraňování havarijních stavů objektu prelatury, sanace dřevokazných škůdců, fixace a částečně i restaurování fresek, částečné statické zajištění, truhlářské práce, hrubé podlahy, oprava parket v Modrém sále, vybudování sociálního zázemí. 


Revitalizace části 2. NP objektu konventu a nezbytných souvisejících prací

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 3/1995 – 12/ 2008
Zdroje financování/poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR, vlastní zdroje, Českoněmecký fond budoucnosti, Karlovarský kraj
Název grantu/programu: Program záchrany architektonického dědictví, Spolek přátel Teplé, Odbor církví MKČR – konference vyšších představených mužských řeholí
Popis projektu/akce a jeho výstupů: Statické zajištění části objektu dotčeného projektem, revitalizace interiéru části 2. NP objektu prelatury, zázemí pro duchovní a společenské aktivity související s životem komunity  projekty prelatura


Obnova díky pomoci Spolku přátel Kláštera Teplá

 projekty gloriet 1997Česko-německé brigády mládeže s pracovním nasazením v areálu kláštera: 1996, 1998, 1999, 2000, 2001

1995: Nezbytná oprava střech budovy bývalého konventu

1996 - 2001: Revitalizace objektu „Glorietu“, zřízení vzdělávací expozice, zřízení prostoru  a zázemí pro konání  kulturních a společenských akcí

Sanace "glorietu", bývalého domu klášterního lékaře MUDr. Nehra, vybavení společenské místnosti, kuchyňky a sociálního zařízení, stálá výstava věnovaná založení Mariánských Lázní, životu a působení klášterního lékaře MUDr. Nehra a návštěvám Johanna Wolfganga Goetha v Klášteře Teplá

2000 - 2001: Rekonstrukce klášterních cel

2001 - 2002: Revitalizace objektu bývalé lékárny.

Rekonstrukce a nové vybavení ubytovny pro mládežnické pobyty v klášteře Teplá

2002 - 2004: Rekonstrukce a restaurování bývalé oratoře

2004 - 2006: Projekt "Trachyt v klášteře Teplá a okolí" - restaurování trachytových prvků fasády a soch

2006 - 2007: Rekonstrukce bývalé klášterní knihovny a vytvoření kaple pro konvent a návštěvníky bohoslužeb. 


Modelový záměr výzkumného projektu na odstranění ekologických škod u sopečných nerostů v Klášteře Teplá (Česko) v hnědouhelné průmyslové oblasti Chebské pánve

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 02/2003-08/2006
Zdroje financování/poskytovatel dotace: Kanonie premonstrátů Teplá, Ministerstvo kultury ČR, Spolek přátel Klášter Teplá Esslingen, Německý spolkový fond životního prostředí, Technická univerzita Mnichov
Název grantu/programu: Program záchrany architektonického dědictví MKČR, Program der Bundesstiftung Umwelt, BRD
Popis projektu/akce a jeho výstupů: Vědeckovýzkumná činnost s aplikací na sanaci a restaurování trachytových prvků v areálu kláštera, vydání publikace o projektu: Teplá – trachyt – původ, použití zvětrávání a konzervování v areálu Kláštera Teplá v západních Čechách.
Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce: Kanonie premonstrátů Teplá se společně s partnerem projektu Technickou univerzitou Mnichov podíleli na zajištění přípravné a realizační fázi projektu


Výzkumný projekt "Trachyt v klášteře Teplá a okolí"

Klášter premonstrátů v Teplé ve spolupráci s Technickou universitou v Mnichově zahájili v roce 2003 realizaci výše uvedeného projektu, který je zaměřen na přírodní stavební materiály používané při výstavbě kláštera, zejména trachytu, který byl těžen na Tepelsku, a také zmapování bývalých kamenolomů v našem kraji. Důvodem vzniku projektu bylo poškození stavebních prvků vlivem životního prostředí. Úkolem projektu bylo zmapování všech stavebních materiálů, jejich rozlišení, zjištění poškození vlivem životního prostředí, možnost konzervování a restaurování tohoto kamene v rámci záchrany významných stavebních prvků v klášteře, prozkoumání nových metod záchrany a restaurování stavebních prvků z přírodních materiálů všeobecně.

projekty kasnaSoučástí projektu je jak vědecký výzkum, na kterém se podílí Technická univerzita v Mnichově, Bavorský památkový úřad a Technická fakulta UK v Praze, tak na základě získaných zkušeností také záchrana některých objektů z trachytu v klášteře Teplá, tj. konzervace a restaurování kamenného ranně barokního, tzv. Hroznatova portálu, portálu se sochami nad vstupem do konventu, soch na štítu prelatury a barokní kašny.

Restaurátorské práce provádí firma NEGEBU, česká restaurátorská dílna akademického sochaře a malíře Jaroslava Šindeláře. Projekt je přínosem nejen pro tepelský klášter, zkušenosti z projektu budou publikovány a budou sloužit k vědeckým účelům a budou moci být také využity při rekonstrukci ostatních historických památek.

Projekt byl zahájen 1. března 2003, doba jeho trvání je rozložena do několika etap do srpna roku 2006.

Náklady projektu činí cca 180.000,-- Euro. Finančně se na projektu podílí 50% Bavorský ústav ochrany životního prostředí, dalšími 50% se podílí Klášter Teplá za pomoci příspěvků z Ministerstva kultury ČR, Technické univerzity v Mnichově a zejména Spolku přátel tepelského kláštera v německém Esslingenu.


Odstranění havarijních stavů budov hospodářského dvora Kláštera premonstrátů Teplá

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 6/2007 - doposud
Zdroje financování/poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR, vlastní zdroje
Název grantu/programu: akce byla realizována v rámci investičního programu MKČR (odbor investic)
Popis projektu/akce a jeho výstupů: v rámci projektu jsou odstraňovány havarijní stavy krovů a střešních plášťů hospodářských objektů. Po dokončení oprav všech krovů a střech budou odstraňovány statické poruchy zděných konstrukcí a realizováno odvodnění hospodářských objektů. Opravené objekty jsou využívány jako technické zázemí kláštera, klubovny skautů, sklady apod.


Odstranění havarijních stavů objektu ranně barokní sýpky a zřízení depozitáře movitých památek pro plzeňskou diecézi

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 1/2001-6/2008
Zdroje financování/poskytovatel dotace: Česko-německý fond budoucnosti, Biskupství plzeňské, Kanonie premonstrátů Teplá
Název grantu/programu: Česko-německý fond budoucnosti
Popis projektu/akce a jeho výstupů: V první etapě projektu byly odstraněny havarijní stavy sýpky (krov, střecha, objekt byl sanován proti dřevokazným škůdcům), následně byla sýpka vybavena technologií pro ošetření a sanaci movitých historických předmětů. 


„Vzorový projekt mechanismy poškození a vývoj konzervačních postupů u oolitických vápenců typu Savonniéres v památkových objektech ve škodlivinami silně zatížených oblastech Německa a České republiky.“
2010 - 2014

projekty portalKlášter premonstrátů v Teplé ve spolupráci s Technickou universitou v Mnichově zahájili v roce 2010 realizaci výše uvedeného projektu, který je zaměřen na konkrétní přírodní stavební materiál použitý při výstavbě kláštera, Důvodem vzniku projektu bylo, stejně jako u předešlého projektu "Trachyt" poškození stavebních prvků vlivem životního prostředí. Úkolem projektu bylo zmapování portálu, zjištění poškození vlivem životního prostředí, možnost konzervování a restaurování prozkoumání nových metod záchrany a průzkum užití stejného či obdobného materiálu v mariánských Lázních.

Součástí projektu je jak vědecký výzkum, na kterém se podílí Technická univerzita v Mnichově, tak na základě získaných zkušeností také restaurování portálu kostela. klášteře Teplá. Na první fázi projektu se podílela také firma NEGEBU, česká restaurátorská dílna akademického sochaře a malíře Jaroslava Šindeláře. Projekt je přínosem nejen pro tepelský klášter, zkušenosti z projektu budou publikovány a budou sloužit k vědeckým účelům a budou moci být také využity při rekonstrukci ostatních historických památek.

Projekt byl zahájen 1. listopadu 2010, doba jeho trvání je rozložena do několika etap do roku 2013.