Písně a modlitby

Index

Mešní píseň k blahoslavenému Hroznatovi
zakladateli tepelského kláštera a hlavnímu patronovi plzeňské diecéze

/ nápěv: Bože, cos' ráčil... / ; napsal Jan Vrzal

VSTUP:
S pokorným srdcem přicházíme k Tobě,
Bože náš věčný, odpusť všechny viny;
na náš kraj shlédni v této těžké době,
místo slov dej, ať mluví naše činy.
/: Kéž máme jako Hroznata náš milý,
ke stavbě chrámu v duši své dost síly. :/

PŘED EVANGELIEM:
Tvé slovo, Pane, zní nám neustále
když slyšíme ho, jak nám je kněz hlásá;
vede nás světem k dobru, ke Tvé chvále,
ve slově Tvém se zvěstuje nám spása.
/: S Hroznatou zanechejme lidské pýchy,
odložme marnou slávu, přepych, hříchy. :/

OBĚTOVÁNÍ:
Chléb s vínem nesem Tobě v oběť Pane,
z Tvých darů s láskou dar ti přinášíme;
Tvým svatým Tělem, Krví ať se stane,
kéž jím svou duši stále sytit smíme.
/: Hroznata z lásky daroval své žití;
z hlubiny věků příklad jeho svítí. :/

PŘIJÍMÁNÍ:
K hostině svaté přistupujem nyní,
pokrmem Tvým se duše naše sytí,
z našeho nitra stánek Boží činí.
Světlo Tvé ať v nás neustále svítí.
/: Jak Hroznatu jsi pozval k svému dílu,
tak daruj i nám ze svátosti sílu. :/

ZÁVĚR:
Požehnej Bože, diecézi naší,
když z chrámu Tvého domů vycházíme;
naděj ať s láskou v našem kraji raší,
obnovit víru s pomocí Tvou smíme.
/: Dovol nám, Bože, ať si můžem přáti:
Hroznatu svatým také nazývati! :/


Bože, náš Stvořiteli, děkujeme Ti za bahoslaveného Hroznatu, který přijal poselství evangelia a ke Tvé slávě se vzdal svého majetku. I v těžkých dobách zůstal věrný svému předsevzetí a až do smrti hladem vytrval ve víře a lásce. Prosíme Tě: daruj klášteru v Teplé, plzeňské diecézi a všem ctitelům blahoslaveného Hroznaty hojnost svého požehnání a splň naše prosby..., které Ti svěřujeme na jeho přímluvu, skrze Krista, našeho Pána. Amen.
Sláva Otci...

Maria, Matko Spasitele a Královno všech svatých, vypros nám nové kněze, řeholníky a křesťanské rodiny.

Svatý Norberte, oroduj za nás!

Blahoslavený Hroznato, oroduj za nás!

S církevním schválením


Hroznata Pisne hroznata rytinaZdráv buď květe bez poskvrny,
Hroznato, má naděje,
růže která nemáš trny,
tvá pomoc nám přispěje.
Dědictví tvé, klášter Teplou,
Otče mocně ochraňuj,
ukazuj nám zbožnost pravou,
vše zlé od nás oddaluj.
Dokud Boha oslavujem
s nebeskou zde radostí,
sebe navzájem milujem,
je to brána k svatosti.
Amen.

(Překlad Jan Vrzal)


Bože, náš Stvořiteli, Ty jsi nám dal svého Syna Ježíše Krista, aby nás naučil jak Tě máme poznávat a milovat. Ty jsi dával svého Svatého Ducha blahoslavenému Hroznatovi, aby pochopil a zcela přijal Evangelium a tak následoval chudého a trpělivého Krista v radostné službě bližním ve tvé Církvi. On, posilován tvou milostí, zůstalti věrný v těžkostech života a oslavil tě mučednickou smrtí pro spravedlnost.Popřej nám, ať se můžeme podílet na jeho slávě, kterou má v nebi u tebe a vyslyš naší snažnou prosbu, aby se společenství věřících na zemi brzo mohlo radovat z jeho svatořečení.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i na věky věků. Amen.
Maria, matko Spasitele a Královno všech svatých vypros nám nové kněze, řeholníky a křesťanské rodiny.

Blahoslavený Hroznato, oroduj za nás!

S církevním schválením


Bože, tys vedl blahoslaveného Hroznatu k tomu, že se odvrátil ode všeho, čím se pyšní svět a nastoupil cestu kříže. Opustil všechno, co měl a dal v oběť i svůj život.
V yslyš naše prosby a posiluj nás, abychom následovali příklad jeho lásky a statečnosti, byli vysvobozováni z pout hříchů a od úkladů nepřátel a mohli se radovat z jeho svatořečení. Zvláště Tě prosíme o milost...... a děkuji Ti, že mě vyslyšíš na přímluvu svého věrného a trpělivého služebníka blahoslaveného Hroznaty. Neboť Ty, Bože, v dokonalé Trojici žiješ a kraluješ na věky věků. Amen

Otče náš... Zdrávas... Sláva Otci...

(velmi se doporučuje devítidenní pobožnost k blah. Hroznatovi na určitý úmysl.)

S církevním schválením


Josef František Smetana
1855

HOSIANA ZPĚVY VELEBNÝMI
nadhvězdný zavznívá dům,
sprovázena zbory anjelskými
Maria se vznáší k nebesům.

Nad slunečnou oplynula září,
vzhůru hledí okem nadšeným.
Zbožnost sídlí na panenské tváři,
srdce plesá lícem blaženým.

Neboť brzy uzří Jediného,
po němž touží celou duší svou.
Kralovati bude v říši jeho
věčnou ozdobena korunou.

Ale ještě jednou dolů shlédne,
kde se temné dálce tratí zem.
Vidí, kterak v stínu smrti bledne
prachem pokryta i popelem;

slyší sténat dítky osiřelé,
pečlivá jimž máti zesnula.
A tu z oka matky Spasitele
útrpnosti slza skanula.

Slza ta ukápla v naší vlasti
na Hroznatův věnec zelený,
z nížto k ulehčení lidských strastí
zázračně se prýští prameny.


Basil Jan Čampula
UCTĚNÍ BLAHOSLAVENÉHO HROZNATY
(Volný překlad latinského hymnu z r. 1702 Commendacio z Parvum officium de beato Hroznata)

Zdráv buď Růže divné moci,
zdráv buď, pravím, tisíckrát.
Přispívej mi ku pomoci,
volám k Tobě milerád.

Otcem, Bratrem Tě nazývám,
Tys' ochránce, vůdce můj;
Tebe jakožto syn vzývám,
Hroznato, vždy při mně stůj.

K Tobě, Otci, zrak svůj řídím;
jsemť já šťastný dědic Tvůj.
V Tobě svého bratra vidím
pro norbertský oblek svůj.

Prosby svého syna uslyš,
viz mě zde klečícího.
Bratra svého, mne též vyslyš,
k Tobě vzdychajícího.

Otče! naše to dědictví
naši milou Teplou chraň;
pomáhej synům k vítězství,
všemu zlému stále braň.

Bychom tam prozpěvovali
Bohu chválu v nebesích,
vespolek se milovali
v ráji všech vyvolených.


Hroznata Josef Dietel
Píseň ke cti blahoslaveného Hroznaty
(LIED ZU EHREN DES SELIGEN HROZNATA)
1898

Dům plný slávy hledí daleko nad kraj celý, z věčného kamene zbudován mistrovskou rukou Boží.
Bože, chválíme tě, Bože velebíme tě! Ó dej, ať jsme v tvém domě všichni v bezpečí.

Je to ten vznešený chrám, jenž nikdy nezanikne, neskonale trvající k větší Boží slávě.
Bože, chválíme tě, Bože velebíme tě! Ó dej, ať jsme v tvém domě všichni v bezpečí.

Svaté víry slaví v ní svůj triumf a dílem lásky je okrášlen jak v den svatební.
Bože, chválíme tě, Bože velebíme tě! Ó dej, ať jsme v tvém domě všichni v bezpečí.

Už po sedm set let věrně nebeská moc střeží před hrozícím nebezpečím tepelský klášter.
Bože, chválíme tě, Bože velebíme tě! Ó dej, ať jsme v tvém domě všichni v bezpečí.

Hroznatou založen s opravdovým zápalem lásky, dnes jásavě zvěstuje neochvějnost víry tohoto hrdiny.
Bože, chválíme tě, Bože velebíme tě! Ó dej, ať jsme v tvém domě všichni v bezpečí.

Ó blahoslavený, který jsi zemřel za hájení právě, pamatuj na naše prosby a každou trpkou nouzi.
Bože, chválíme tě, Bože velebíme tě! Ó dej, ať jsme v tvém domě všichni v bezpečí.

Třebaže ti svět za tvého pozemského života odplácel trápením, tím jasněji září tvá vítězná koruna.
Bože, chválíme tě, Bože velebíme tě! Ó dej, ať jsme v tvém domě všichni v bezpečí.

Otec nechť je veleben, veleben budiž Syn, stejná sláva ať je vzdána i Duchu svatému na věčném trůnu.
Bože, chválíme tě, Bože velebíme tě! Ó dej, ať jsme v tvém domě všichni v bezpečí.


Hroznata Josef Dietel
Před 700 lety
(VOR 700 JAHREN)
1898

Zlatě se třpytí hvězdy, ohnivě planou veliké činy,
a nikdy nevyblednou, aby srdci ukázali cestu k pravé,
nadhvězdné vlasti.

Odtud žehná tryskajícímu prameni, u něhož ty, poutníče,
dlíš, posvátné znamení kříže i líbezný obraz milostiplné
Matky Boží.

V této pustině má jednou slavně vykvést s ušlechtilým
úmyslem založené, útulné, lesy ovívané sídlo, skýtající
mezi vrchy rozkošný pohled.

Ze všech zemí hosté hledající uzdravení
budou sem proudit k tomuto prameni, pokladu, který trpícímu
lidstvu odkryje Hroznatův zakladatelský čin.

Jak klenot budeš zářit, ó krásné rychle se rozvíjející město,
a jméno Mariánské Lázně rozzáří v literách zlatých světovou
pověstí múza Kleio.

Rozkvétej jen dál, nes zdar a požehnání, hodna své nebeské
Ochránkyně, kláštera věčná dcero, zelené tepelské
krajiny blyštivá perlo!