Vyslyšené prosby

Index

Zde uvedená vyslyšení proseb svědčí nejen o víře v účinnost přímluv Blahoslaveného Hroznaty, ale lze je stejně tak považovat za vyjádření vděčnosti za pomoc a obdržené milosti. Můžeme je doporučit jako povzbuzení pro ty, kteří chtějí využít přímluvu tohoto našeho nebeského dobrodince ve svých potřebách.

V souladu s dekretem papeže Urbana VII prohlašujeme, že zde popsaným případům nemá být přisuzován jakýkoli nadpřirozený charakter, dokud by je jako takové neprohlásila nejvyšší autorita Církve.

Od jubilejního roku 1997 (100 let od jeho blahořečení) bylo obdrženo více než 30 dopisů z Čech, Německa a Slovenska od přátel Bl. Hroznaty, které hovoří o případech obdržených milostí a pomoci na jeho přímluvu. Můžeme číst dojemná svědectví, týkající se různých onemocnění (úspěšná operace, rychlé uzdravení, překonání psychické krize), týkající se konkrétní obdržené pomoci v povinnostech všedního dne, ve stresujících rodinných problémech, v materiálních potřebách, stejně tak jako o vyřešení problémů pracovních, potíží s alkoholem či navrácení ukradených věcí. S pomocí Hroznatovy přímluvy jedna rodina našla zmizelého chlapce. Můžeme číst o úspěšném získání práce, zvládnutí obtížných situací, několika šťastných porodech, o smíření členů rodiny… Je zde cítit veliká důvěra v přímluvu Bl. Hroznaty v nejrozmanitějších životních okolnostech


Některé konkrétní případy

Jména a místa nejsou uvedena, jsou však autorům známa, průběh událostí je vylíčen stručně, jsou zachycena jen podstatná fakta.

K.R. ze S. (Česká republika) měla rizikové, její život ohrožující těhotenství, hrozilo, že bude ze zdravotních důvodů uměle ukončeno v osmém měsíci, na přímluvu Bl. Hroznaty vše dobře dopadlo a narodila se jí zdravá holčička. (1999)

A.H. z K. (Slovensko) děkuje Bl. Hroznatovi za uzdravení z těžkého hnisavého zánětu mozkových blan s vysokými horečkami. Během novény jejích příbuzných k B.H. se probrala z komatu a uzdravila se, nebyl vůbec poškozen mozek, což bývá obvyklé. Dnes může opět chodit do práce. (2001)

L.S. z J. (Česká republika): Třídenní novorozený syn dostal těžkou, životu nebezpečnou virovou infekci,
po modlitbách k Bl. Hroznatovi a po požehnání relikvií B.H. se chlapec během několika dnů uzdravil, dnes je zcela zdráv. (2000)

L.V. z O. (Česká republika) děkuje Bl. Hroznatovi za záchranu manželství, které bylo již takřka v troskách. Díky modlitbám k B.H. se věci opět daly do pořádku. (1997)

V.S. z N.B. (Česká republika), soukromý zemědělec, děkuje přímluvě Bl. Hroznaty za to, že byl vždy schopen prodat vypěstovanou úrodu a tak rodině zajistit živobytí. (1997)

J. S. z B. (Německo) děkuje Bl. Hroznatovi za to, že její muž mohl získat novou práci a tak se dostat z nedobrého vlivu svých kolegů, také zvládl své problémy s alkoholem.(1996)

A.Š. z Č.K. (Česká republika) sděluje, že díky modlitbám k Bl. Hroznatovi našla její dcera sílu k ukončení vztahu s bezcharakterním mužem. (1999)

V. J. z P. (Česká republika) referuje o záchraně své firmy před bankrotem. Po opakovaných modlitbách k Bl. Hroznatovi dodavatelská firma velkoryse odložila splátky pohledávky o několik měsíců a tak byl překlenut nedostatek peněz. (2004)

A.J. z N. (Česká republika) prosila Pána na přímluvu Bl. Hroznaty o záchranu dvou italských humanitárních pracovnic, zajatých a po 20 dní zadržovaných v Iráku. Ty byly 29.9. 2004 propuštěny na svobodu. (2004)

J.Š. ze Z. (Česká republika): Díky modlitbám k Bl. Hroznatovi se podařilo vyřešit velmi závažné problémy v jisté farnosti. Dnes je vše v pořádku. (2005)

J.V. z O. (Česká republika): V roce 1960 jsem jako voják základní služby narukoval do posádky v tepelském klášteře. Tam mě upoutalo dílo i osud jeho zakladatele bl. Hroznaty a moje úcta k němu stále rostla. I po skončení vojny jsem každý rok jezdíval na hroznatovskou pouť a k jeho hrobu jsem postupně přivedl i svou ženu, našich pět dětí i mnohá vnoučata – bl. Hroznata se stal jakýmsi naším rodinným ochráncem.

V roce 1969 vydalo severočeské nakladatelství v Liberci knihu Leontýny Mašínové „Z dávných dob“, ve které byly s úctou popsány i příběhy týkající se církevních dějin, a v kapitole „Strach z moře“ byla i vylíčena část Hroznatova života. K příběhu je připojen obrázek plachetnice na vzedmutém moři. Knihu jsem si koupil a četli jsme z ní našim dětem. Chtěl jsem tuto knihu zakoupit i pro mého bratra, ale vůbec nebyla k sehnání a snad i stažena z oběhu.

V květnu roku 1976 jsme se s manželkou, těsně před porodem našeho pátého dítěte, vydali do Brna a po nákupech jsme spěchali na autobus, který odjížděl přesně ve 12:00 hod. Při chůzi po dnešní Masarykově třídě jsme šli kolem knihkupectví-antikvariátu a jen tak náhodou bleskl můj pohled do výlohy. Tam jsem uviděl rozevřenou knihu s ilustrací lodě a moře právě v místě Hroznatova příběhu. V chůzi jsem jen malinko zbrzdil a přitom říkám manželce o této knize, avšak odpověděla, abychom to nechali na jindy, že je již unavená a my spěcháme na autobus. Zdržení mohlo být tak dvě, tři vteřiny.

Asi o padesát metrů níže, na hlavní křižovatce tramvají právě projíždělo několik souprav pouliční dráhy a v rušném provozu už před kolejemi stálo dost lidí, aby přešli na druhou stranu. My, protože nám zbývalo již jen několik málo minut do odjezdu autobusu, jsme se v časové tísni snažili protlačit do první řady, ale nešlo to. Náhle lidé vykřikli, začali couvat a my jsme zahlédli, jak zadní vůz vykolejil a řítí se přímo do davu čekajících. Instinktivně jsme couvli dozadu, ale to už vůz zasáhl několik osob v první řadě; jeden muž skončil pod vozem, mnozí byli poraněni – zvláště ti z první řady. Má žena dostala šok, odtáhl jsem ji ke vchodu prodejny potravin. V tu chvíli bylo již neštěstí dokonáno – všude plno krve, lidé naříkali a sbíhali se zvědavci. Po chvíli vyběhli lékaři a sestřičky z blízkého domu, i já jsem šel pomáhat raněným.

S manželkou jsme děkovali Pánu Bohu za ochranu a uvědomili jsme si, že kdybychom se nezdrželi těch pár vteřin u knihy s Hroznatovými příběhem, pak jsme stáli v první řadě čekajících a byli zasaženi my. 3. června se nám narodilo páté zdravé dítě – dcera Monika, nyní již sama matka čtvrtého dítěte. Buď Bohu za všechno chvála a dík!

Pokud i vy máte zkušenost s pomocí bl. Hroznaty, kontaktujte nás prosím!  Děkujeme


Erhörte Bitten

Die hier angeführten erhörten Bitten zeugen nicht nur vom Glauben in die Wirksamkeit der Fürbitten des Seligen Hroznata, sondern sie können genauso als Ausdruck der Dankbarkeit für die Hilfe und die erhaltene Gnade verstanden werden. Sie sind als Aufmunterung für diejenigen empfehlenswert, die sich an diesen unseren himmlischen Wohltäter in ihren Nöten wenden möchten.

Im Einklang mit dem Dekret des Papstes Urban VII. erklären wir, dass den folgend beschriebenen Begebenheiten kein überirdischer Charakter zugeschrieben werden soll, solange sie nicht von der höchsten Autorität, nämlich von der Kirche, für solche erklärt werden.

Seit dem Jubiläumsjahr 1997 (100 Jahre seit Hroznatas Seligsprechung) kamen mehr als 30 Briefe aus Tschechien, Deutschland und der Slowakei von den Freunden des Seligen Hroznata, die von der erhaltenen Gnade und Hilfe auf seine Fürbitte sprechen. Es handelt sich um rührende Zeugenschaften von erhaltener Hilfe bei verschiedenen Erkrankungen (erfolgreiche Operation, schnelle Genesung, Überwindung psychischer Krise) oder bei alltäglichen Pflichten, in stressigen Familienproblemen, materiellen Bedürfnissen genauso wie bei der Lösung der Arbeitsprobleme, der Alkoholabhängigkeit oder bei der Rückgabe von entwendeten Sachen. Dank Hroznatas Fürbitten hat eine Familie ihren verschwundenen Sohn wieder gefunden. Man kann über die Gewinnung eines neuen Arbeitsplatzes, über die Verkraftung von schwierigen Situationen, von mehreren glücklichen Geburten, über die Versöhnung der Familienmitglieder lesen... Ein starkes Vertrauen zu der Fürbitte des Seligen Hroznata in den unterschiedlichsten Lebensumständen macht sich hier spürbar.

Einige konkrete Beispiele:

Namen und Orte sind nicht angegeben, den Autoren sind sie aber bekannt. Der Verlauf der Begebenheiten ist nur kurz geschildert und nur die wesentlichen Fakten sind erfasst.

K.R. aus S. (Tschechische Republik) hatte eine Risikoschwangerschaft, die ihr Leben gefährdete und es hat gedroht, dass sie aus gesundheitlichen Gründen im 8. Monat künstlich unterbrochen werden muss. Auf die Fürbitte des Seligen Hroznata ist alles gut ausgegangen und sie hat ein gesundes Mädchen entbunden. (1999)

A.H. aus K. (Slowakei) dankt dem Seligen Hroznata für die Genesung von einer schweren eiterigen Hirnhautentzündung mit hohem Fieber. Während ihre Verwandten zum Seligen Hroznata gefleht haben, ist sie aus dem Koma erwacht und ist genesen, wobei das Gehirn nicht im geringsten beschädigt war, wie es häufig passiert. Heute kann sie wieder arbeiten. (2001)

L.S. aus J. (Tschechische Republik): Der 3 Tage alter Sohn bekam eine schwere, lebensgefährliche Vireninfektion. Nach den Gebeten zum Seligen Hroznata und nachdem der Junge mit den Reliquien des Seligen gesegnet wurde, ist er im Laufe von ein paar Tagen genesen und ist heute ganz gesund. (2000)

L.V. aus O. (Tschechische Republik) dankt dem Seligen Hroznata für die Rettung der Ehe, die schon fast in Trümmern war. Dank den Gebeten zum Seligen Hroznata haben sich die Dinge wieder geregelt. (1997)

V.S. aus N.B. (Tschechische Republik), Privatlandwirt, dankt der Fürbitte des Seligen Hroznata, dass er den Ertrag der Ernte immer verkaufen konnte und seiner Familie so die Ernährung sicherte. (1997)

J.S. aus B. (Deutschland) dankt dem Seligen Hroznata, dass ihr Mann eine neue Arbeit gefunden hat, sich so dem unguten Einfluss seiner Kollegen entziehen konnte und auch seine Alkoholprobleme überwunden hat. (1996)

A.Š. aus Č.K. (Tschechische Republik) teilt mit, dass ihre Tochter dank der Gebete zum Seligen Hroznata die Kraft zur Beendigung ihrer Beziehung mit einem charakterlosen Mann gefunden hat. (1999)

V.J. aus P. (Tschechische Republik) berichtet über die Rettung seiner Firma vor dem Bankrott. Nach wiederholten Gebeten zum Seligen Hroznata wurden die Abzahlungen der Forderung von einer Lieferfirma großzügig um einige Monate verschoben, womit der Geldmangel überwunden werden konnte. (2004)

A.J. aus N. (Tschechische Republik) hat auf die Fürbitte des Seligen Hroznata den Herrn um die Rettung von zwei italienischen humanitären Arbeiterinnen gebeten, die gefangen genommen und 20 Tage lang in Iraq gehalten wurden. Diese sind am 29. 9. 2004 entlassen worden. (2004)

J.Š. aus Z. (Tschechische Republik): Dank der Gebete zum Seligen Hroznata ist es gelungen, bestimmte sehr schwierige Probleme in einer Pfarrgemeinde zu lösen, so dass heute alles in Ordnung ist. (2005)

J. V. aus O. (Tschechische Republik): Im J. 1960 bin ich als Soldat im Wehrdienst zur Garnison im Tepler Kloster eingerückt. Dort hat mich das Werk und das Schicksal dessen Begründers, des Seligen Hroznata, beeindruckt, und meine Achtung vor ihm ist immer größer geworden. Auch nach dem Abschluss des Militärdienstes kam ich alljährlich zur Hroznata-Wallfahrt und zu seinem Grab habe ich nacheinander auch meine Frau, unsere 5 Kinder und zahlreiche Enkel gebracht. Der Selige Hroznata ist sozusagen zu unserem Familienpatron geworden

Im J. 1969 erschien im nordböhmischen Verlag in Liberec (Reichenberg) ein Buch von Leontýna Mašínová mit dem Titel "Z dávných dob" (Aus den alten Zeiten), wo auch kirchlich-geschichtliche Ereignisse mit Ehrfurcht beschrieben sind. Im Kapitel "Strach z moře" (Angst vor dem Meer) wurde auch ein Abschnitt Hroznatas Lebens geschildert. An die Geschichte wurde das Bild eines Segelschiffes auf stürmischem Meer angeschlossen. Ich habe mir das Buch gekauft und unseren Kindern vorgelesen. Als ich es auch für meinen Bruder kaufen wollte, war es überall vergriffen oder vielleicht von den Buchhandlungen zurückgenommen.

Im Mai 1976 sind wir mit meiner Frau, kurz vor der Geburt unseres fünften Kindes, nach Brünn gefahren und nach den Einkäufen zum Bus geeilt, der Punkt 12:00 Uhr losfahren sollte. Unterwegs auf der heutigen Masaryk-Str. sind wir an einem Antiquariat vorbeigegangen und mein Blick fiel ganz zufällig auf das Schaufenster. Dort sah ich ein geöffnetes Buch mit einer Illustration von Schiff und Meer gerade auf der Stelle Hroznatas Geschichte. Ich bremste ein wenig und sagte meiner Frau von diesem Buch. Sie antwortete allerdings, dass wir es vielleicht fürs nächste mal lassen, dass sie schon müde sei und wir uns beeilen müssen. Die Aufhaltung hatte ca. zwei bis drei Sekunden gedauert.

Etwa 50 m weiter runter fuhren auf der Hauptkreuzung der S-Bahn-Linien gerade mehrere Straßenbahnen durch und im starken Verkehr standen vor den Gleisen schon viele Leute, die die Straße überqueren wollten. Wir, da uns nur noch ein paar Minuten bis Abfahrt des Busses blieb, wollten uns im Zeitdruck nach vorne durchdrängen, aber vergeblich. Plötzlich schrien die Leute auf, traten zurück und wir sahen, wie der hintere Wagen entgleiste und direkt in die Menschenmenge rast. Instinktiv traten wir auch zurück, aber da hat schon der Wagen mehrere Personen in den vorderen Reihen erfasst; ein Mann blieb unter dem Wagen liegen, viele waren verletzt, vor allem die aus der ersten Reihe. Meine Frau, die einen Schock erlitt, habe ich zum Eingang eines Lebensmittelgeschäftes fortgezogen. Da war schon das Unglück vollbracht, überall viel Blut, Leute jammerten und die Neugierigen kamen von allen Seiten. Kurz darauf sind Ärzte und Krankenschwestern aus einem nahe stehenden Hause heraus gelaufen. Auch ich habe den Verletzten geholfen. Mit meiner Frau dankten wir Gott für den Schutz und waren uns bewusst, dass auch wir in den ersten Reihen der Wartenden standen und erfasst werden konnten, wenn wir uns nicht ein paar Sekunden bei dem Buch mit Hroznatas Geschichte aufgehalten hätten.

Am 3. Juni ist unser fünftes Kind gesund geboren worden, die Tochter Monika, heute schon selbst Mutter von vier Kindern.

Gott dem Herrn sei für alles Lob und Dank!

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie auch die Erfahrung mit der Hilfe Hroznatas haben!