Proces svatořečení

Index

V Teplé byl zahájen diecézní proces svatořečení bl. Hroznaty
(Zpráva plzeňské diecéze)

Každoroční diecézní pouť do kláštera v Teplé 11. září 2004 proběhla ve znamení zahájení procesu svatořečení bl. Hroznaty, patrona plzeňské diecéze a zakladatele tepelského kláštera, který schraňuje jeho ostatky. Plzeňský biskup František Radkovský proces oficiálně zahájil při bohoslužbě předáním jmenovacího dekretu generálnímu postulátorovi řádu premonstrátů P. Dr. Gabrielu Wolfovi.

V kostele Zvěstování Páně, který byl zaplněn do posledního místa a před jehož vchodem naslouchalo další množství poutníků, přivítal plzeňský biskup František Radkovský v sobotu 11. září dopoledne účastníky poutě a přijal od generálního postulátora P. Gabriela Wolfa OPraem žádost o zahájení procesu. Poté byla kancléřem Mons. Václavem Škachem od oltáře přečtena kladná odpověď Apoštolského stolce. Biskup Radkovský jmenoval také vicepostulátora procesu, kterým je P. Marian Slunečko OPraem působící v tepelském klášteře, a členy tribunálu a historické komise, kteří budou podrobovat zkoumání život, skutky a zázraky bl. Hroznaty. Všichni účastníci procesu svatořečení včetně biskupa Radkovského poté složili slavnostní přísahu, v níž se zavazují k pravdivosti, objektivitě a bezúplatnosti.

Hroznata Pisne hroznata2Blahoslavený Hroznata je vzhledem ke své mučednické smrti ve vězení považován za patrona nespravedlivě stíhaných a vězněných, proto bylo mezi poutníky i mnoho bývalých politických vězňů z dob komunistické totality. "Životní postoje blahoslaveného Hroznaty jsou při současných hrozbách a projevech terorismu aktuální pro celý svět. Jsou příkladem nekompromisního a neústupného postoje vůči hrozbám násilí," řekl generální postulátor P. Gabriel Wolf a dodal, že osobnost bl. Hroznaty napomáhá i usmíření v Evropě, neboť je uctíván jak v Čechách, tak i v sousedním Německu a u jeho hrobu se scházejí věřící z obou stran hranice. Důkazem tohoto tvrzení bylo i velké množství německy mluvících účastníků poutě, pro něž byla mše sv. v Teplé sloužena kromě češtiny a latiny také v němčině.

Všichni poutníci se shodli, že přítomnost u začátku procesu svatořečení pro ně byla jedinečným a silným zážitkem. Historickou událost představuje proces i pro samotný klášter v Teplé. "Klášter se tak znovu stává nositelem a šiřitelem duchovních hodnost," konstatoval administrátor tepelské kanonie P. Augustin Kováčik OPraem.

Zatím nelze odhadnout, jak dlouho samotný proces svatořečení bl. Hroznaty potrvá. Po skončení první fáze procesu na diecézní úrovni budou veškeré podklady předány posouzení Kongregaci pro svatořečení ve Vatikánu.

"Věřím, že celý proces bude doveden do úspěšného konce, kdy Svatý otec prohlásí bl. Hroznatu za svatého," říká plzeňský biskup František Radkovský. Hroznata by se tak po sv. Anežce, sv. Janu Sarkandrovi a sv. Zdislavě stal od r. 1989 čtvrtým světcem pocházejícím z naší země.