Vita fratris Hroznatae

Index

Zkoušky v řeholi

Kromě těchto a jiných skutků bohulibých, jež konal, anať nezná překážek a mezí milost Ducha Svatého, od opata tepelského Jana mocí svaté poslušnosti ustanoven byl proboštem řečených klášterů a správcem. On jen nerad a se zdráháním přijal ty úřady a zastával je vzorně, svou příkladnou pokorou, ochotnou poslušností, houževnatou trpělivostí ukazuje se všem, kdož ho pozorovali, podivuhodným a nezměnitelným.

Ale že nepřítel pokolení lidského, který dobrým skutkům závidí, nesvornost rozsévá, učiněna Hroznatovi křivda i potupa od zmíněného opata. On však pronásledování odrážel štítem trpělivosti, a než by se byl prohřešil nějak proti poslušnosti, raději na nějaký čas z kláštera odešel, podržev nicméně roucho a neuchyluje se od kázně řeholní, až konečně svévolnost opatova ustoupiti musila domluvám přátel a nátlaku mocných příbuzných; poté s poctou povolán jest zpět do kláštera, jsa od bratří vítán jásavým zpěvem: „Přišel jsi, vytoužený."