Řádová pravidla

Index

 11. Kapitola II.
Modlitba

12. Modlete se horlivě v hodinách a dobách k tomu určených.
13. V oratoři se nezabývejte ničím, než k čemu je určena a od čeho má jméno. Jinak by ti, kdo se chtějí modlit ve svém volném čase mimo stanovené hodiny, byli rušeni jinými bratry, kteří se domnívají, že tam musí dělat něco jiného.
14. Chválíte-li Boha žalmy a chvalozpěvy, mějte v srdci to, co pronášíte ústy.
15. A nezpívejte než to, co je ke zpěvu určeno. O čem nečtete, že se má zpívat, to nezpívejte.