Historie knihovny

Index

 První zmínka – opat Zikmund

Knihy komunitu tepelských premonstrátů doprovázely nepochybně od samého jejího zrodu na sklonku 12. století, z nejstarších knih 12.-1. poloviny 15. století se však dodnes dochoval jen nepatrný zlomek – pouze o jediném rukopisu z tohoto období (legendární životopis zakladatele tepelského kláštera „Vita fratris Hroznatae“ z pol. 13. století) můžeme s jistotou tvrdit, že je tepelského původu.

Mimo něj klášter nepochybně vlastnil ještě rukopisy liturgické (bohoslužebné), uchovávané v klášterním kostele, opisy biblických textů, řeholi premonstrátského řádu a další knihy potřebné pro vzdělávání a činnost řeholníků.

Hroznata legendaO vzniku a počátcích klášterní knihovny nám není nic známo, nejstarší dochovaná písemná zmínka o její existenci se hlásí až k r. 1501, kdy měla být péčí opata Sigismunda (1458-1506) zbudována nová prostora sloužící k ukládání knih. Polohu této pozdně středověké knihovny neznáme, známe však část jejího obsahu, a sice dodnes dochované tisky 2. poloviny 15. a poč. 16. století, z nichž část pro klášter pořídil přímo opat, část pak jednotliví řeholníci či dobrodinci tepelské kanonie. Soudě dle dochovaných dobových signatur počet knih v konventní knihovně na přelomu 15. a 16. století přesáhl 150 kusů; knihy byly ukládány ne po dnešním způsobu, nýbrž vleže na knihovních pultech či v policích, štítky s tituly a signaturami byly lepeny na přední desku vazby. Mimo knih pro společnou konventní knihovnu Sigismund pořídil soubor nových liturgických knih pro klášterní kostel, mezi nimi dodnes dochované rozměrné pergamenové rukopisy s nádhernou malířskou výzdobou, zhotovené na zakázku v německém Magdeburgu. Značná pozornost byla v Sigismundově době věnována i knihám tištěným, které byly často opatřovány malířskou výzdobou, barevnou rubrikací a pozdně středověkými dřevokoženými vazbami zdobenými slepotiskem a opatřenými ochranným kováním, jež byly zhotovovány snad přímo v tepelském klášteře.


Předchozí Další »