Historie knihovny

Index

 Státní správa

Poválečný odsun řeholníků německé národnosti, pokusy o konfiskaci majetku kanonie ze strany státu a krátké působení českého konventu nesrostlého se zdejším prostředím znamenaly konec rozhojňování a odborného zpracování historického knihovního fondu a přinesly i první ztráty. Násilné obsazení kláštera v rámci Akce K r. 1950, zastavení činnosti kanonie a rozchvácení jejího majetku pak znamenaly největší katastrofu v moderní historii klášterní knihovny a zahájily čtyři desetiletí trvající období devastace celého klášterního komplexu. Muzejní sbírky, obrazová galerie a nábytek z muzejních sálů byly r. 1950 zčásti rozptýleny do různých institucí, zčásti zničeny, stejně tak vybavení kanceláří a reprezentativních prostor knihovního křídla; knihovnu v této době opustila též sbírka grafiky, hudebniny a historický archivní fond, posléze na určitou dobu i cennější část knihovního fondu a mapová sbírka. „Uprázdněný“ objekt kláštera byl předán k užívání československé armádě. Od r. 1958 byly prostory knihovny v rámci prohlídkové trasy památkového objektu částečně zpřístupněny veřejnosti. Ke kladným počinům realizovaným v období státní správy, trvajícím až do r. 1989 resp. do započetí restitucí církevního majetku patří pořízení dodnes bohužel nepublikovaného vědeckého soupisu tepelských inkunábulí (autorka E. Urbánková), zpracování zlomků vyjmutých z knižních vazeb (autor B. Ryba) a pořízení inventáře nově uspořádaného archivního fondu (autor J. Fiala), dále doplnění knihovního fondu o soudobou odbornou literaturu a periodika a restaurování několika vybraných exemplářů z fondů a sbírek.