Vita fratris Hroznatae

Index

ŽIVOT BRATRA HROZNATY,

zakladatele klášterů v Teplé a v Chotěšově

(z latiny přeložil Arnošt Voves O. Praem)

Abychom lesk vzácného drahého kamene lidem na odiv vystavili a nejen k osvícení, ale i za příklad bojovníků Božích, kteří v domě Hospodinově kráčejí v souladu, světlo na svícen povýšili, líbezná vůně ctnosti převelebného otce Hroznaty, jehož památka požehnána jest, slavného zakladatele klášterů tepelského a chotěšovského, dýchajíc zázračně až i k cizím národům, nedostatečnost mou povzbudila, abych na Boží pomoc spoléhaje, o znamenitém jeho obcování a záslužném životě a o palmě mučednické, s níž šťastně k Pánu se odebral, třeba prostým slohem, k poučení přítomných a pro paměť budoucích vyložil, prose čtenáře za shovívavost pro dílo nedokonalé.