Karlovarský kraj nominoval do celostátního kola ceny NPÚ publikaci o Sokolovsku a restaurování maleb v klášteře Teplá

Stejně jako v uplynulém roce, i letos vyhlašuje Národní památkový ústav cenu nazvanou Patrimonium pro futuro. Nominanty Karlovarského kraje budou pro rok 2015 publikace Sokolovsko – umění, památky a umělci do roku 1945 a restaurování dekorativních nástěnných maleb v opatském bytě kláštera premonstrátů v Teplé.

Zdroj: Tisková zpráva NPÚ

Na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro v kategorii prezentace hodnot nominovala odborná komise územního odborného pracoviště NPÚ v Lokti unikátní publikaci Sokolovsko – umění, památky a umělci do roku 1945.

Publikace představuje výsledek několikaleté práce dvojice autorů Lukáše Smoly a Vladimíra Prokopa a je významným počinem v oblasti literatury věnující se dějinám umění. Oba autoři jsou osvědčenými badateli v oboru regionální historie a mají za sebou řadu úspěšných publikací. V sokolovském regionu nemá práce srovnání v současném ani minulém období, jde o badatelsky ojedinělý počin rozsahem, obsahem i kvalitou. Nová publikace prezentuje ve dvou svazcích na 880 stranách s více než 4500 obrazových příloh dosud málo známou tvář kraje poznamenaného ve druhé polovině 20. století vysídlením původních obyvatel, devastací krajiny těžbou uhlí či faktem, že zde vznikl vojenský prostor. Kniha objevuje ztracené i dochované kulturní hodnoty a zapomenuté místní umělce a přináší čtenáři mnoho doposud neuveřejněných archivních a obrazových materiálů.

Druhým uchazečem o ocenění Národního památkového ústavu v kategorii obnova památky, restaurování je restaurování dekorativních nástěnných maleb v opatském bytě kláštera premonstrátů v Teplé, provedené MgA. Kristinou Maršíkovou Málkovou s týmem restaurátorů.

Malby pocházejí z první čtvrtiny 19. století a jsou dílem Maura Fuchse z Tirschenreuthu. V devadesátých letech byly především na stěnách zakryty štukovou vrstvou a nátěrem. V roce 2011 byl zjištěn velmi špatný stav a následovaly dlouhé diskuse, jak k restaurování poškozených maleb přistoupit. MgA. Kristina Maršíková Málková započala restaurátorské práce na malbách dalšími doplňujícími průzkumy. Následoval restaurátorský zásah, který vyžadoval šetrné odstraňování štukových a druhotných barevných vrstev a náročné rekonstrukční práce. Významnou roli při procesu restaurování sehrál videofilm a fotodokumentace pořízená Národním památkovým ústavem v 50. a 90. letech: sloužily jako srovnávací podklad tam, kde nebyl nalezen dostatek informací pro detailní rekonstrukci poškozených maleb. Restaurování bylo dokončeno po dvou letech, na konci roku 2014. Výsledkem restaurátorského zásahu je zachování historických maleb a rehabilitace původního reprezentativního interiéru.

Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe vyhlašuje Národní památkový ústav letos druhým rokem. Smyslem ceny je upozornit na pozitivní příklady a příběhy v oblasti památkové péče, ukázat, co se povedlo, a ocenit ty, kteří se o to zasloužili. Komise odborníků vybrala z řady akcí dokončených v roce 2014 v Karlovarském kraji dvě nejzajímavější a jako vítěze krajského kola je nominovala do celostátního kola ceny NPÚ. Do konce dubna vyberou komise na každém ze čtrnácti územních odborných pracovišť NPÚ krajské vítěze a nominují je na celostátní ocenění v jedné ze čtyř kategorií (obnova památky, restaurování; objev, nález roku; prezentace hodnot; záchrana památky).

Celostátní hodnocení bude probíhat v několika fázích; členové odborné komise nejprve vypracují k nominacím expertní posudky, s nimiž se navzájem seznámí. Ve druhé fázi se členové komise sejdou na společném zasedání, na němž projednají a prodiskutují význam jednotlivých akcí a na základě hlasování navrhnou vítěze každé ze čtyř kategorií. Ve třetím kole budou návrhy komise předloženy a projednány s generální ředitelkou Národního památkového ústavu Naděždou Goryczkovou. S výsledky hodnocení se veřejnost seznámí v září při slavnostním vyhlášení a předání cen v kostele sv. Floriána v Krásném Březně u Ústí nad Labem.

Své favority letos může podpořit i veřejnost; v letních měsících budou lidé moci hlasovat ve veřejné anketě. Na základě výsledků hlasování bude při slavnostním vyhlášení a předávání Cen NPÚ Patrimonium pro futuro udělena i cena veřejnosti. Obě nominace za Karlovarský kraj i jejich „soupeře“ z ostatních krajů proto v následujících měsících blíže představíme.

 

IOP-logo