O blahoslaveném Hroznatovi

Index

Fyzická podoba Hroznaty v mužném věku

Z písemných pramenů se o fyzické podobě Hroznaty nic nedozvídáme. Částečné poznatky o ní byly získány průzkumy kosterních pozůstatků, poslední takové zkoumání provedl antropolog prof. MUDr. Emanuel Vlček v roce 1984. Z knižní publikace výsledků vyjímáme údaje napomáhající představě o jeho podobě: „I přes neúplnost lebky je možno usuzovat na delší - meso -až dolichokefální lebku se zakulaceným a kolmým čelem. Obličej Hroznatův byl protáhlý (lebtoprosopní) (98,3), horní obličej (54,6) s dosti vysokými (mesokonchními) hranatými očnicemi (84,6) a nižším (chamaerinním) (53,7) nosem. Vedle typických mužských znaků nacházíme ale kolmé čelo a především dosti plynule pokračující čelní obrys do profilu hřbetu nosních kostí. Není tedy příromen na kořenu nosním výrazně zaříznutý nasion, rovněž i krajina glabely není v obličeji výrazněji formována. … Obličej Hroznaty byl podlouhlý, v oblasti dolní čelisti hranatý, s nosem středně velkým a středně prominuicím, se zdviženou bází a mírně konkávním nosním hřbetem. Čelo bylo kolmé, středně vysoké a jeho obrys přecházel plynule do obrysu hřbetu nosu. Ústní krajina mírně vystupovala z profilu.“ - Byl štíhlé postavy, kolem 175 cm vysoké, střední robusticity.“ - Další Vlčkův údaj, že z utváření dolní části páteře je možno u Hroznaty usuzovat na ohnutí zad, vyznačuje podobu Hroznatovy postavy snad až v době bližší jeho smrti. Mimo tento nález nenalezl tento antropolog na světcově kostře žádné další chorobné změny.

Hroznata 04Tímto průzkumem byly upřesněny poznatky o fyzické podobě Hroznatově získané při otevření jeho hrobu roku 1898 a při revizi jeho ostatků provedené antropologem prof. Jiřím Malým roku 1946 v souvislosti s jejich konzervací. Délku kostry - 190 cm - změřenou při exhumaci Hroznatových ostatků r. 1898, nelze jednoduše považovat za výšku Hroznatovy postavy. Zkoumání E. Vlčka nenasvědčuje tomu, že by Hroznata byl takové výšky, jak se po exhumaci někdy uvádělo (až 190 cm). Vlček se přiklonil k výpočtu podle tabulek pro evropskou populaci - okolo 175 cm. Podle tabulek vypočítaných pro americkou populaci by výška Hroznatovy postavy dosahovala 180 cm. Délka rakve 235 cm podle E. Vlčka nesvědčí nijak o velikosti postavy v ní pohřbeného jedince. Značně kolmé čelo s obrysem plynule přecházejícím do obrysu hřbetu nosu ukazuje na spíše jemnou tvář.