Písně a modlitby

Index

Basil Jan Čampula
UCTĚNÍ BLAHOSLAVENÉHO HROZNATY
(Volný překlad latinského hymnu z r. 1702 Commendacio z Parvum officium de beato Hroznata)

Zdráv buď Růže divné moci,
zdráv buď, pravím, tisíckrát.
Přispívej mi ku pomoci,
volám k Tobě milerád.

Otcem, Bratrem Tě nazývám,
Tys' ochránce, vůdce můj;
Tebe jakožto syn vzývám,
Hroznato, vždy při mně stůj.

K Tobě, Otci, zrak svůj řídím;
jsemť já šťastný dědic Tvůj.
V Tobě svého bratra vidím
pro norbertský oblek svůj.

Prosby svého syna uslyš,
viz mě zde klečícího.
Bratra svého, mne též vyslyš,
k Tobě vzdychajícího.

Otče! naše to dědictví
naši milou Teplou chraň;
pomáhej synům k vítězství,
všemu zlému stále braň.

Bychom tam prozpěvovali
Bohu chválu v nebesích,
vespolek se milovali
v ráji všech vyvolených.