Písně a modlitby

Index

Bože, náš Stvořiteli, děkujeme Ti za bahoslaveného Hroznatu, který přijal poselství evangelia a ke Tvé slávě se vzdal svého majetku. I v těžkých dobách zůstal věrný svému předsevzetí a až do smrti hladem vytrval ve víře a lásce. Prosíme Tě: daruj klášteru v Teplé, plzeňské diecézi a všem ctitelům blahoslaveného Hroznaty hojnost svého požehnání a splň naše prosby..., které Ti svěřujeme na jeho přímluvu, skrze Krista, našeho Pána. Amen.
Sláva Otci...

Maria, Matko Spasitele a Královno všech svatých, vypros nám nové kněze, řeholníky a křesťanské rodiny.

Svatý Norberte, oroduj za nás!

Blahoslavený Hroznato, oroduj za nás!

S církevním schválením


Hroznata Pisne hroznata rytinaZdráv buď květe bez poskvrny,
Hroznato, má naděje,
růže která nemáš trny,
tvá pomoc nám přispěje.
Dědictví tvé, klášter Teplou,
Otče mocně ochraňuj,
ukazuj nám zbožnost pravou,
vše zlé od nás oddaluj.
Dokud Boha oslavujem
s nebeskou zde radostí,
sebe navzájem milujem,
je to brána k svatosti.
Amen.

(Překlad Jan Vrzal)


Bože, náš Stvořiteli, Ty jsi nám dal svého Syna Ježíše Krista, aby nás naučil jak Tě máme poznávat a milovat. Ty jsi dával svého Svatého Ducha blahoslavenému Hroznatovi, aby pochopil a zcela přijal Evangelium a tak následoval chudého a trpělivého Krista v radostné službě bližním ve tvé Církvi. On, posilován tvou milostí, zůstalti věrný v těžkostech života a oslavil tě mučednickou smrtí pro spravedlnost.Popřej nám, ať se můžeme podílet na jeho slávě, kterou má v nebi u tebe a vyslyš naší snažnou prosbu, aby se společenství věřících na zemi brzo mohlo radovat z jeho svatořečení.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i na věky věků. Amen.
Maria, matko Spasitele a Královno všech svatých vypros nám nové kněze, řeholníky a křesťanské rodiny.

Blahoslavený Hroznato, oroduj za nás!

S církevním schválením


Bože, tys vedl blahoslaveného Hroznatu k tomu, že se odvrátil ode všeho, čím se pyšní svět a nastoupil cestu kříže. Opustil všechno, co měl a dal v oběť i svůj život.
V yslyš naše prosby a posiluj nás, abychom následovali příklad jeho lásky a statečnosti, byli vysvobozováni z pout hříchů a od úkladů nepřátel a mohli se radovat z jeho svatořečení. Zvláště Tě prosíme o milost...... a děkuji Ti, že mě vyslyšíš na přímluvu svého věrného a trpělivého služebníka blahoslaveného Hroznaty. Neboť Ty, Bože, v dokonalé Trojici žiješ a kraluješ na věky věků. Amen

Otče náš... Zdrávas... Sláva Otci...

(velmi se doporučuje devítidenní pobožnost k blah. Hroznatovi na určitý úmysl.)

S církevním schválením