Knihovní řád

Index

 3. Režim bádání, dostupnost dokumentů, zápůjčky

Bádání je možné jedině pod dohledem pověřeného pracovníka Kanonie premonstrátů Teplá a v prostoru k tomu vyhrazeném, nekontrolovaný pohyb badatelů po depozitářích a vynášení materiálů z vymezených prostor jsou vyloučeny. Kapacita badatelských míst je velmi omezená – studium je možno zajistit nejvýše dvěma osobám současně.

Badatel je povinen odložit svrchní oděv a zavazadla na vyhrazené místo, při odchodu na požádání pracovníka kláštera umožní nahlédnutí do zavazadel.

Ve všech prostorách platí přísný zákaz kouření. Doprovázení badatele dítětem mladším 10 let v zájmu zachování potřebného klidu v pracovně není možné, doprovázení psem je v odůvodněných případech dovoleno (asistenční pes).

Většinu dokumentů je možno studovat pouze presenčně, jejich zapůjčení mimo knihovnu resp. mimo objekt kláštera je vyloučeno (viz výše). V případě zápůjček mimo objekt je stanovena maximální výpůjční lhůta v trvání 30 kalendářních dnů, materiály se zapůjčují po podepsání reversu.