Knihovní řád

Index

4. Nakládání se studovaným materiálem, sankce, odepření studia

Studované materiály jsou badateli předkládány jednotlivě, při práci s nimi je zakázáno konzumovat potraviny a požívat nápoje. Badatel je povinen zacházet s dokumenty šetrně, při vlastní práci smí používat pouze laptop, obyčejnou měkkou tužku a papírové záložky, případně pěnové knihovní klíny a speciální závaží; je vyloučeno v dokumentech zaškrtávat, podtrhávat, obtahovat atp., nebo je používat jako podložky pro psaní atd. Pořizování tuhových obtahů či obkreslování je možné pouze se souhlasem pověřeného pracovníka, fotografování materiálů vlastním fotoaparátem je možno pouze se zvláštním povolením a po předchozím vyplnění formuláře povolení k fotografování.

Badatel je povinen odevzdat studované dokumenty v témže stavu, v jakém je přijal. Veškeré škody badatelem způsobené na studovaných materiálech či vybavení klášterní knihovny budou mu Kanonií premonstrátů Teplá předloženy k náhradě. Finanční náhrada bude vymáhána rovněž v případě ztráty dokumentu zapůjčeného mimo objekt kláštera.

Nahlížení do materiálů může být ve specifických případech odepřeno – zejména v případě jejich špatného fyzického stavu, v případě, že se jedná o materiály obsahující informace osobního rázu o dosud žijících jednotlivcích a v případě porušení badatelského řádu ze strany návštěvníka, kdy jsou mu studované materiály okamžitě odebrány.