Knihovní řád

Index

 5. Služby badatelům, ceník služeb

Pracovníci klášterní knihovny nejsou povinni poskytovat badateli pomoc při čtení a překládání studovaných materiálů; poskytnutí příručkové literatury (slovníky, encyklopedie…) na místě je možné.

Vyhledávání v katalozích a inventářích je bezplatné, zodpovídání obsáhlých badatelských dotazů, vypracovávání pramenných a bibliografických rešerší z fondů Kanonie premonstrátů Teplá, přepisy starších českých, německých či latinských textů z fondů Kanonie premonstrátů Teplá a překlady materiálů z fondů Kanonie premonstrátů Teplá z německého jazyka do češtiny jsou zpoplatněny, a to 500 Kč za každou započatou hodinu práce zaměstnance knihovny.

Se svolením představeného kláštera mohou být poplatky za služby badateli prominuty.

Klášterní knihovna vzhledem ke svému charakteru neposkytuje následující služby: kopírovací služby, veřejný přístup na internet, meziknihovní výpůjční služba, informační služby; překladatelské služby; znalecké posudky a oceňování; výkup a prodej knih a archiválií.