Rekonstrukce a projekty stavební obnovy kláštera od 1990 do roku 2011

Index

Modelový záměr výzkumného projektu na odstranění ekologických škod u sopečných nerostů v Klášteře Teplá (Česko) v hnědouhelné průmyslové oblasti Chebské pánve

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 02/2003-08/2006
Zdroje financování/poskytovatel dotace: Kanonie premonstrátů Teplá, Ministerstvo kultury ČR, Spolek přátel Klášter Teplá Esslingen, Německý spolkový fond životního prostředí, Technická univerzita Mnichov
Název grantu/programu: Program záchrany architektonického dědictví MKČR, Program der Bundesstiftung Umwelt, BRD
Popis projektu/akce a jeho výstupů: Vědeckovýzkumná činnost s aplikací na sanaci a restaurování trachytových prvků v areálu kláštera, vydání publikace o projektu: Teplá – trachyt – původ, použití zvětrávání a konzervování v areálu Kláštera Teplá v západních Čechách.
Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce: Kanonie premonstrátů Teplá se společně s partnerem projektu Technickou univerzitou Mnichov podíleli na zajištění přípravné a realizační fázi projektu